ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 2915501000

ΑΦΜ 094501248 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας στην 49η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ» εις την έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής επί των οδών Ευκαλύπτων 2 και Πεντέλης 43, που θα γίνει την 11η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00π.μ., δια να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Συνελεύσεως :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου – εκλογής αναπληρωτή συμβούλου

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ο : Κατανομή εξουσιών και εκπροσώπηση της εταιρείας  

ΘΕΜΑ 4ο : Κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Ημερησία Διάταξη της παρούσης Προσκλήσεως δια την συνέλευση δύναται να προστεθεί εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη αντίρρηση από τους μετόχους της Εταιρείας. Παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζουν αυτοί δια την προσθήκη νέου θέματος εις την Ημερησία Διάταξη εφόσον παρίσταται εις την παρούσα συνέλευση το σύνολο των μετόχων, μετοχών και ψήφων της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή αυτής, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας των μετόχων που θα δικαιούνται να λάβουν συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και να ψηφήσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Ταυτόχρονα υποχρεούνται να καταθέσουν ενδεχόμενα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους ή εκπροσώπησής τους. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Έκαστη μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

& Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας

Εμμανουήλ Παπαδόπουλος