ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 2915501000

ΑΦΜ 094501248 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας στην 51η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ» εις την έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής επί των οδών Ευκαλύπτων 2 και Πεντέλης 43, που θα γίνει την 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00π.μ., δια να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Συνελεύσεως :

Θέμα 1ο : Έγκριση της αντικατάστασης των Ορκωτών Ελεγκτών, δια την πραγματοποίηση ελέγχου της Χρήσης 2019 – 2020 (Τακτική Γ.Σ. της 10/03/2021), που πραγματοποιήθηκε κατά την 50η Έκτακτη Γ.Σ..

Θέμα 2ο : Υποβολή και  έγκριση των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, ήτοι 01/07/2018 – 30/06/2019 καθώς και των οικονομικών καταστάσεων της υπόλογου χρήσης 1/7/2019 – 30/6/2020.

Θέμα 3ο : Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01/07/2019 – 30/06/2020.

Θέμα 4ο : Υποβολή και έγκριση του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 5ο : Έγκριση αμοιβών συμβούλων.

Θέμα 6ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως δια την υπόλογο χρήση 01/07/2019 – 30/06/2020.

Θέμα 7ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών δια την επόμενη εταιρική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021.

Θέμα 8ο : Κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Ημερησία Διάταξη της παρούσης Προσκλήσεως δια την συνέλευση δύναται να προστεθεί εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη αντίρρηση από τους μετόχους της Εταιρείας. Παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζουν αυτοί δια την προσθήκη νέου θέματος εις την Ημερησία Διάταξη εφόσον παρίσταται εις την παρούσα συνέλευση το σύνολο των μετόχων, μετοχών και ψήφων της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή αυτής, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας των μετόχων που θα δικαιούνται να λάβουν συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και να ψηφήσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Ταυτόχρονα υποχρεούνται να καταθέσουν ενδεχόμενα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους ή εκπροσώπησής τους. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη εξουσιοδότησης τους.

Έκαστη μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος της εταιρείας