GIORGOS
KALAITZIS

DIRECTOR OF BASKETBALL AFFAIRS
Giorgos Kalaitzis
BIRTH DATE
29/08/1976