ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΣΠΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Δημήτρης Πασπαλάς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
01/01/0001