ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΡΟΣΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
Παρασκευάς Δρόσος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
26/06/1985